Adresas: 
Ateities g. 1, Veisiejai, Lazdijų r. sav.
Tel.: 318-56674

Internetinė svetainė: 
http://www.veisiejudarzelis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Lazdijų r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis-darželis „ Ąžuoliukas“ vykdo neformalųjį švietimą. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą ir patvirtintą 2007 m. rugpjūčio 01 d. Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės įsakymu Nr. V1-49. Programoje turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui. Programoje daug dėmesio skiriama etniniam ugdymui, kuris susijęs su pagarba žmogui ir gamtai, kultūrinėmis vertybėmis. Pagal ekologinę raidos kryptį plėtojamas supratimas apie šeimą, gimtinę, gamtą, kultūrą. Orientuojantis į humanistinę filosofinę kryptį sudarytos sąlygos saviraiškos ir savirealizacijos poreikių tenkinimui.

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147. Priešmokyklinio ugdymo turinį reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo standartas, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK–1015 „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas“, bei priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1434. Ugdymo turinys formuojamas, atsižvelgiant į pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius ugdymo įstaigos tikslus ir vaikų bei jų tėvų (globėjų) poreikius.

 

Vaikams su kalbos ir kitais komunikaciniais sutrikimais teikiama spec. pagalba pagal individualią programą. Lopšelyje-darželyje teikiama ir socialinio pedagogo pagalba. Socialinio pedagogo tikslas - teikti vaikams reikalingas socialines pedagogines paslaugas, formuoti socialinius gyvenimo gūdžius bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai.